• Home
  • Ето как можете да получите пенсия 5 години преди да се пенсионирате

Ето как можете да получите пенсия 5 години преди да се пенсионирате

Ето как можете да получите пенсия 5 години преди да се пенсионирате

Какви видове пенсии бих могъл да получа?
Пенсии ще могат да се получават по трите направления (стълба):
· от държавното обществено осигуряване – държавната пенсия, която ще продължи да се изплаща от Националния осигурителен институт (НОИ).
· от допълнителното задължително пенсионно осигуряване – два вида пенсии, изплащани от пенсионни фондове:
· срочна пенсия за годините на ранно пенсиониране (за работещите в условията на първа и втора категория труд) от Професионален пенсионен фонд.
· допълнителна пожизнена пенсия (за родените след 31 декември 1959 г.) от Универсален пенсионен фонд.
· от допълнително доброволно пенсионно осигуряване – изплащане на доброволна пенсия (срочна или пожизнена) при настъпване на следните случаи: пенсионна възраст и пет години преди това; инвалидност и смърт.

Пример: Ако едно лице (мъж) е родено след 01.01.1960 г., работи в условията на втора категория труд и е осигурено доброволно по договор с работодател, какви пенсии ще получава:

След 2005 г. минималната възраст за пенсиониране при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за мъжете ще бъде 63 години. Следователно в нашия пример лицето има право на 60-годишна възраст (три години по-рано) да получи пенсия от избрания от него Професионален фонд.
Тази пенсия ще се изплаща за период от три години. Когато лицето навърши 63 години и има необходимия брой точки, то ще започне да получава пенсия от Държавното обществено осигуряване. Едновременно с държавната пенсия, лицето ще започне да получава пожизнена пенсия от избрания от него Универсален пенсионен фонд.
От средствата, натрупани по договор за доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодателя му и/или от лични вноски, лицето може да поиска срочна или пожизнена пенсия от Доброволния пенсионен фонд на 58-годишна възраст (до пет години преди изискуемата от чл. 68 на КСО).
Следователно след навършване на пенсионна възраст лицето може да получава едновременно три пенсии – пенсия от Държавното обществено осигуряване, от универсален пенсионен фонд и от доброволен пенсионен фонд.

Leave A Comment