• Home
  • Важно за социалните, наследствените, инвалидните и други пенсии

Важно за социалните, наследствените, инвалидните и други пенсии

[ad_1]

Когато пенсионерът получава повече от една пенсия, от 1 юли 2022 г. сумата от 60 лева се включват към една от изплащаните пенсии – тази, която е най-голяма по размер. Това е записано в актуализацията на бюджета на ДОО за тази година, внесена в Народното събрание. Всички пенсии ще бъдат увеличени с 10 на сто, а освен това добавката от 60 лева става част от пенсията.

Всички нови пенсионери след 1 юли 2022 г. ще получат увеличение с 60 лева на пенсията си, след като се изчисли нейният размер.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. включително, ще бъдат преизчислени от  1 октомври 2022 г., пише още в проектозакона.

Това ще стане като средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г. и с продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30 септември 2022 г.,  умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.

За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. включително, се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв. За пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се вземат предвид коефициентите по чл. 79, определени  в действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.

Определеният по реда на т. 1 размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. включително, размерът се увеличава с процентите по изречение първо за всяка календарна година след тази дата.

Когато преизчисленият по ал. 1 размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

Размерът на наследствените пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се увеличава с 10 на сто, след което  в размера на наследствената пенсия за всеки наследник се включва сумата от 60 лева.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв. (увеличение от 26,2 на сто).

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв. (увеличение от 33,3 на сто).

Във връзка с предвижданото увеличение на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв. (увеличение с 45,3 на сто) и обвързаните с нея размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и добавките, които се определят в процент от нея, във финансовите параметри на законопроекта е предвидено съответното увеличение.

В резултат от промените, в сила от 1 юли 2022 г., средната пенсия на един пенсионер, включително и от Учителския пенсионен фонд, се очаква да нарасне до 666 лв. през юли 2022 г., което е ръст от 23,2 на сто към нивото ѝ през юни 2022 г. без отчитане на допълнителните суми, изплащани към пенсиите, и с 9,4 на сто при отчитане на допълнителните суми.

В резултат от промените, в сила от 1 октомври 2022 г., през октомври 2022 г. средната пенсия на един пенсионер, включително от Учителския пенсионен фонд, се очаква да достигне 718 лв. или да нарасне със 7,8 на сто спрямо юли 2022 г. Спрямо юни 2022 г. се очаква ръст от 32,9 на сто без отчитане на допълнителните суми и 18,0 на сто с включени допълнителни суми.

[ad_2]

Leave A Comment